هنرکده طاق کسری

به تعدادی کارگر ساده ماهر و نیمه ماهر با حقوق ثابت و بیمه نیازمندیم

تهران، شهرک صنعتی خاوران (قیامدشت) سایت درودگران، نبش بلوط 1