مو اکستیشن صد در صد طبیعی

نزدیک به ۳۰۰ شاخه موی اکستیشن بلوندوعسلی تا زیر کمر صد در صد طبیعی به شرط تست همراه با نامه نصب و ترمیم صد در صد رایگان

تهران،اميراباد