ملک تجاری و مسکونی ۳ واحد مسکونی و ۳ باب مغاز

اپارتمان تجاری و مسکونی که ۳ باب مغازه و ۳ واحد مسکونی به همراه پارکینگ‌و‌انباری  این ملک بهر جاده میباشد و داخل شهر است