افزایش فروش کسب و کارشما

سود یک شرکت چگونه افزایش پیدا میکند:

تبدیل بیشتر زنگ خورها به مشتریان
فروش بیشتر به مشتریان قبلی ( ۱ درصد فروش بیشتر به مشتریان قدیمی ارزش کسب و کار را بین ۳ تا ۷ درصد افزایش می دهد)
ساخت ارتباطی موثر با مشتریان قبلی
چگونه هزینه ها کاهش پیدا می کند:
تشخیص منابع اثر گذار تبلیغات و هزینه کرد روی آنها
بهبود کارایی کارمندان فروش
بهبود محصول یا خدمت در راستای کاهش هزینه های پشتیبان
CRM دقیقا قرار است چه کاری برای شما انجام دهد؟
فرایند فروش در اغلب شرکت ها به صورت شکل بالا می باشد:
به ازای فرایند بازاریابی فرصت تولید می شود بخشی از فرصت ها در فرایند فروش به مشتری تبدیل می شوند پشتیبانی خوب از مشتریان علاوه بر رضایت آنها موجب تولید فرصت های جدید می شود
CRM با مدیریت کامل این فرایند کمک میکند که :
درصد بیشتری از فرصت ها تبدیل به مشتری شوند مشتریان فرصت های بیشتری را ایجاد کنند فرایند های بازاریابی هوشمندانه تر و بهینه تر می شود

اثرات CRM در کسب و کار های کوچک

آمارها نشان می دهد که استفاده درست از CRM اثرات زیر را در کسب کار ها ایجاد می کند:
۴۱ درصد افزایش درآمد به ازای هر کارمندان فروش
۳۰۰ درصد افزایش نرخ تبدیل سرنخ به مشتری
۲۷ درصد بهبود در نگهداری مشتریان فعلی
۲۳ درصد کاهش در هزینه های بازار یابی
برگشت سرمایه نرم افزار CRM
تحقیقات نشان می دهد که عدد بازگشت سرمایه در نرم افزار CRM حدودا ۶ برابر می باشد، یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ تومان سرمایه گذاری شما در این بخش شما میتوانید ۶۰۰۰ تومان سود در کسب کار خود ایجاد کنید